0 |  2019-02-17 |  2147483647

Em có rảnh vào chủ nhật này không?

"Are you free at all this Sunday?"

 0 |  2019-02-17

Xin lỗi anh, ngày hôm đó em có hẹn rồi.

"Sorry. I already have plans."

 0 |  2019-02-17

Anh định rủ em đi đâu đó à?

"Are you asking me out on a date?"

Tất cả trả lời

Thành viên mới nhất