Lời mời

     Sau
 0 |  2019-02-17 |  2147483647

Em sẽ hẹn hò với anh chứ?

"Would you like to go out with me sometime?"

 0 |  2019-02-17

Em cảm thấy anh là một người bạn rất tốt.

"I feel you are a really good friend."

 0 |  2019-02-17

Chắc chắn rồi.

"Sure. I'd love to."

Tất cả trả lời

Thành viên mới nhất