0 |  2019-02-17 |  2147483647

Anh muốn được nói chuyện với em nhiều hơn.

"I'd like to talk to you more."


Câu hội thoại ở tình huống tương tự

Thành viên mới nhất